Vyhledat

Co říká zákon na ochranu řidiče při manipulaci s paletovým vozem a vozidlem

Často máme pocit, že práva zaměstnanců jsou v dnešní době mlhavá, zaměstnavatelé si dělají co chtějí a zaměstnanci dost dobře nevědí na co vlastně mají nárok. Ve skutečnosti je legislativa pro ochranu zaměstnanců docela bohatá, není však jednoduché se v ní zorientovat - zákony jsou psané složitou právnickou mluvou a někdy není jednoduché si pod nimi představit realitu denního života v práci.


Jedna z nejtěžších věcí naši práce s D365 je napsat článek tak, aby byl srozumitelný každému a zároveň aby byl napsán právně dobře. V dnešním článku se zaměříme na tu právní stránku, uvádíme tady text přímo ze znění zákonů. Uvítáme vaše komentáře pod článkem, napište nám vaše zkušenosti, komentáře nebo dotazy - jak vnímáte současnou úroveň ochrany zaměstnanců v našem oboru.


Ve věci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

Požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy

Zaměstnavatel je povinen zajistit organizaci práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky, tak, aby

  • byly určeny prostory pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost,

  • byly vydány organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků byl zajištěn dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti, a před zahájením prací určen způsob jejich dorozumívání

Zaměstnavatel má právo zaměstnanci přidělit práci s pracovními vozíky a příslušnými pomůckami, ale řidiči k tomuto musí poskytnout řádné školení a poučení o pracovním postupu a přizpůsobit jeho oblečení a ochranu k zajištění nemajetkové a majetkové újmě zaměstnance, vozidla i nákladu.

Ve věci pracovního úrazu a náhrady nemajetkové újmy - pracovní úraz

Oddíl 1 Zákoníku práce 285/2020 Sb.

Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě

§ 269

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(4) Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela nebo zčásti nezprostí.

§ 270

(1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla