Vyhledat

Kabotáž, aneb když lezete do zelí německým dopravcům

Každý dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence, je oprávněn provozovat za stanovených podmínek kabotáž.

 • pro ty, co neznají výraz kabotáž, jedná se zjednodušeně o případ, kdy nakládáte v cizí zemi (mimo ČR nebo SR) a v té zemi i vykládáte

 • standardně v rámaci mezinárodní kamionové dopravy vozíte zboží z jedné země (obyčejně své domovské) do jiné anebo zpět

 • pokud ale nakládáte zboží např. v Německu a vezete jej na vykládku opět v Německu, nejedná se o vnitrostátní přepravu (vnitrostátní přeprava v Německu platí jen pro Německé dopravce), ale o kabotáž

Dopravce však musí splňovat podmínky, které jsou nedílnou součástí kabotáže. Dopravce musí být držitelem licence k provozování dopravy a řidič musí mít, pokud je státním příslušníkem třetí země, platné osvědčení řidiče.


Potažmo vnitrostátní silniční nákladní přepravy uskutečněná v hostitelském členském státě dopravcem „nerezidentem“ lze provádět pouze pokud tento podnikatel může předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil.

 • jinými slovy - pokud chcete dělat kabotáž, musíte mít důkaz, že jste před ní provedli mezinárodní přepravu zboží

Údaje uvedené pro poslední mezinárodní přepravu a kabotážní přepravu musí mít řidič uveden buď v CMR, nebo nákladním listu a musí jasně obsahovat

 • jméno, adresa a podpis odesílatele

 • jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě

 • jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání

 • místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání

 • běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla;

 • hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství

 • registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a návěsu

Podnikatelé v silniční nákladní dopravě provádějící dopravu pro cizí přepravu, jsou oprávněni v návaznosti na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž motorovým vozidlem, až 3 kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní přepravu.

Kabotáž může být provedena dvojím způsobem

 1. s maximální délkou 7 dnů v jednom státě v počtu 3 sabotážních přeprav

 2. s maximální délkou 7 dnů prováděné v různých členských státech, přičemž v každém z jednotlivých států smí trvat jedna kabotážní přeprava maximálně 3 dni

Kabotážní přepravu musí dodržet dopravce i u takových přeprav pro cizí potřebu, pro kterou není vydávána licence. Jedná se o přepravy:

 • poštovních zásilek v rámci univerzální služby

 • poškozených nebo havarovaných vozidel

 • konaná vozidly, jejichž největší přípustná hmotnost, včetně největší přípustné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 tuny