top of page
Vyhledat

Kdy je dovoleno jet i při zákazu jízdy v ČR

Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel dle zákona 361/2000 Sb

Omezení jízdy některých vozidel


Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7, 5 tun a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem.

 1. v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13:00 do 22:00 hod

 2. v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7:00 do 13:00 hod

 3. v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17:00 do 21:00 hod


Zákaz jízdy podle výše uvedeného odstavce neplatí pro vozidla používaná při

 1. kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci

 2. nezbytné zemědělské sezonní přepravě

 3. činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací

 4. přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy

 5. přepravě živých zvířat

 6. přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot

 7. nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km

 8. přepravě poštovních zásilek

 9. jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle bodů 1 až 8

 10. živelní pohromě

 11. jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů

 12. přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci

 13. výcviku řidičů

 14. odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu


Taktéž se zákaz nevztahuje pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré nebo modré a červené barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.

Pozor

Ze zákazu jízdy podle výše uvedených odstavců může ještě místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje ministerstvo dopravy a povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.55 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Ve slovenském týdeníku Trend vyšel zajímavý rozhovor o problémech v nákladní dopravě. Část z něj je zaměřena na problematiku nedostatku řidičů kamionů. Upozorňujete i na problémy s nedostatkem řidičů

Od 1.1.2023 dojde na Rakouských dálnicích ke zvýšení mýta. Mýtné (v EUR) v Rakousku pro vozidla nad 3,5 t od 1.1.2023 Pohon E/H2 platí pro elektrické nebo vodíkové kamiony Noční tarif platí mezi 22:00

bottom of page