Vyhledat

Klíčové pasáže novelizace N561, které potřebujete znát

*** pro nejlepší přehled o N561 sledujte naši stránku zaměřenou na toto téma zde ***


Jaké odstavce novelizace, jsou tedy platné od 20.8.2020 pro profesionální řidiče?

45-minutová přestávka pro dvouosádky

Článek 7

 • Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.

 • Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou v období rozloženy tak, aby byly v souladu s odstavcem 1.

doplňuje se nový odstavec, který zní takto:

 • Řidič zapojený do vícečlenné posádky může mít ve vozidle vedeném jiným řidičem přestávku 45 minut za předpokladu, že řidič, který přestávku čerpá, není zapojen do pomoci řidiči, který řídit vozidlo.

Zákaz čerpání TDO v kabině vozidla

Článek 8

odstavec 8. se nahrazuje takto:

 • Pravidelné běžné týdenní doby odpočinku a jakoukoliv týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpané náhradu za předchozí zkrácenou týdenní dobu odpočinku, nelze čerpat ve vozidle. Čerpají se ve vhodném genderově vstřícném ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu.

 • Veškeré náklady na ubytování mimo vozidlo hradí zaměstnavatel.


Povinnost návratu řidiče domů

Článek 8

vkládá se nový odstavec 8a., který zní takto:

 • Dopravní podniky organizují práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl v průběhu každých čtyř po sobě následujících týdnů vrátit do provozovny zaměstnavatele, kde má obvyklou základnu a kde jeho týdenní doba odpočinku začíná, v členském státě usazení zaměstnavatele nebo do svého bydliště s cílem strávit tam nejméně jednu běžnou týdenní dobu odpočinku nebo týdenní dobu odpočinku delší než 45 hodin čerpanou náhradou za zkrácenou týdenní dobu odpočinku.

 • Pokud však řidič čerpal dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku v souladu s odstavcem 6. organizuje dopravce práci řidiče takovým způsobem, aby se řidič mohl vrátit před zahájením běžné týdenní doby odpočinku trvající déle než 45 hodin čerpané náhradou.

 • Dopravce dokumentuje plnění této povinnosti a uchovává dokumentaci ve svých prostorách, aby ji mohl předložit na žádost kontrolních orgánů.

Mohou se čerpat dvě po sobě zkrácené TDO

Článek 8

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

 • Ve kterýchkoliv dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič alespoň:

 • dvě běžné týdenní doby odpočinku nebo

 • jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 24 hodin.

 • Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

 • Odchylně od prvního pododstavce může řidič vykonávající mezinárodní přepravu zboží mimo členský stát usazení mít dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku za předpokladu, že řidič ve všech čtyřech po sobě následujících týdnech čerpá nejméně čtyři týdenní doby odpočinku, z nichž alespoň dvě jsou běžné týdenní doby odpočinku.

 • Pro účely tohoto odstavce se má za to, že řidič je zapojen do mezinárodní dopravy, pokud řidič zahájí dvě po sobě jdoucí zkrácené doby týdenního odpočinku mimo členský stát usazení zaměstnavatele a zemi místa bydliště řidiče.

Překročení denní a týdenní doby řízení

Článek 12

 • Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.

V článku 12 se doplňují nové odstavce, které znějí takto:

 • Pokud tím není ohrožena bezpečnost silničního provozu, může se řidič za výjimečných okolností odchýlit rovněž od čl. 6 odst. 1 a 2 a od čl. 8 odst. 2 tím, že překročí denní a týdenní dobu řízení až o jednu hodinu, aby dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal týdenní dobu odpočinku.

 • Za stejných podmínek může řidič překročit denní a týdenní dobu řízení až o dvě hodiny, aby dojel do provozovny zaměstnavatele nebo do svého bydliště a čerpal běžnou týdenní dobu odpočinku, pokud bezprostředně před dodatečnou jízdou čerpal nepřerušenou přestávku v délce 30 minut.

 • Řidič uvede důvod této odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí do cílového místa nebo na vhodné místo zastávky.

 • Jakákoli doba prodloužení musí být nahrazena odpovídající dobou odpočinku čerpanou vcelku společně s jakoukoliv dobou odpočinku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

Zkrácená TDO v doprovodu trajektu a železnice

Článek 9 se mění takto:

 1. Odchylně od článku 8 může být běžná denní doba odpočinku nebo zkrácená týdenní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Během běžné denní doby odpočinku nebo zkrácené týdenní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici spací kabinu, lůžko nebo lehátko

 2. Pokud jde o běžné týdenní doby odpočinku, vztahuje se tato výjimka pouze na cesty trajektem nebo vlakem, pokud: a) cesta je naplánována na 8 nebo více hodin a b) řidič má přístup ke spací kabině na trajektu nebo ve vlaku

 3. Jakákoli doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, které spadá do působnosti tohoto nařízení a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se nezapočítává jako doba odpočinku, pokud se řidič nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup ke spací kabině, lůžku nebo lehátku.

 4. Jakákoli doba, kterou řidič stráví řízením vozidla, které nespadá do působnosti tohoto nařízení, k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti tohoto nařízení a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se započítává jako jiná práce.2 293 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol