Vyhledat

O ADR nebo-li Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí je komplexním souborem základních pravidel. Obsahuje předpisy týkající se zejména klasifikace, balení, označování a dokumentace nebezpečného zboží, manipulace během přepravy a použitých vozidel.


Existují tyto třídy nebezpečného zboží :

 • Třída 1: Výbušné látky (např. Výbušniny)

 • Třída 2: plyny, plynné látky (např. Helium)

 • Třída 3: Hořlavé kapaliny (např. Lepidla)

 • Třída 4: Hořlavé pevné látky (např. Síra)

 • Třída 5: Zánětlivé látky (např. Peroxid vodíku)

 • Třída 6: Toxické látky (např. Rtuť)

 • Třída 7: Radioaktivní látky (např. Radium)

 • Třída 8: Žíravé látky (např. Kyselina chlorovodíková)

 • Třída 9: různé další nebezpečné látky (např. Azbest)


Ke každé položce v různých třídách je přiřazeno UN číslo – příkladem:

 • UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ 

 • UN 1203 BENZÍN Při přepravě nebezpečných věcí má řidič kamionu výraznou odpovědnost. Při nakládání sortimentu musí zajistit, aby se žádné předměty nepřevážely v netěsných nebo poškozených obalech. Musí zkontrolovat, zda bylo zajištění nákladu řádně provedeno. Může se od něj očekávat i pravidelná kontrola zatížení v určitých intervalech. Při silniční kontrole musí být předloženo osvědčení o účasti na pravidelném školení (osvědčení ADR). Pokud osvědčení nemá, bude mu udělena pokuta až 500 EUR! Po absolvování základního třídenního kurzu musí žadatel o řidičský průkaz nebezpečného zboží složit zkoušku. Znovuproškolení musí obnovovat každých pět let, které mají být aktualizovány tak, aby znalosti řidiče kamionu byly vždy aktuální. Za tímto účelem musí absolvovat nové školení, které trvá 1,5 dne a je opět zakončené testem.  Podle nařízení o nebezpečném zboží, musí být nákladní automobil viditelně označen zvláštními výstražnými značkami, značkami nebezpečného zboží a nebo nálepkami nebezpečného zboží . Při přepravě nebezpečného zboží je řidič povinen s sebou nosit štítky s nebezpečnými věcmi a informační listy, případně, jak se zachovat k převáženému nákladu při nehodách.  Jaké musí mít řidič přepravní doklady?

Přepravními doklady, které zahrnují všechny přepravované nebezpečné věci, a pokud je to vhodné, osvědčení o naložení kontejneru/vozidla.

 • UN číslo s předřazenými písmeny „UN“.

 • Oficiální pojmenování látky, případně doplněné technickým názvem pro látky a předměty třídy 1: klasifikační kód. Pro látky a předměty ostatních tříd: čísla vzorů bezpečnostních značek a musí být tato čísla vzorů bezpečnostních značek uvedena v závorkách za klasifikačním kódem.

 • Označená obalová skupina pro látky, které mohou předcházet písmena „OS“ (např. „OS II“) nebo počáteční písmena odpovídající slovům „Obalová skupina“.

 • Počet a popis kusů, pokud je to aplikovatelné. UN kódy obalů smějí být použity pouze k doplnění popisu druhu kusu (např. jedna bedna (4G)).

 • Celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou skupinou: jako objem nebo celková (brutto) hmotnost, případně jako čistá (netto) hmotnost,

 • jméno a adresa odesilatele,

 • jméno a adresa příjemce/příjemců,

 • prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody, 

 • kód omezení pro tunely, 

 • Pro radioaktivní látky třídy 7 s vedlejším nebezpečím, je vedeno se zvláštní ustanovením.


Údaje uvedené v přepravním dokladu musí být čitelné. Příklady takových dovolených zápisů nebezpečných věcí jsou:

 • „UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)“,

 • „UN 1098, ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), OS I, (C/D)“.


Zdroj: https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr/Dohoda-ADR-2019?returl=/Zivotni-situace/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava-(1)/Preprava-nebezpecnych-veci-dohoda-adr

341 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26