Vyhledat

Používáte formulář CEMT? Základní vysvětlení pro každého

Většina řidičů se při mezinárodní dopravě svým kamionem pohybuje v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského společenství. Jen menší část se dostane do vzdálenějších teritorií jako zejména bývalé státy SSSR, nebo Turecko. Aby upravili pravidla nákladní přepravy mezi zeměmi EU a některými z těchto států, vznikla dohoda CEMT.


Mezinárodní dohoda o dopravních povoleních CEMT byla zavedena 1. ledna 1974. Evropská konference ministrů dopravy (CEMT) se změnila na Mezinárodní dopravní fórum (ITF) na setkání ministrů v Dublinu 17.-18.5.2006 a nabídla tak konkrétní řešení pro dopravce. Pro řidiče je užitečné vědět, proč jej ve vozidle má a proč má právě červené razítko.

ITF-CEMT je mnohostranné ujednání pravidel vztahující se na přepravy a nese důležitá fakta pro dopravce, které nesmí opomenout. Řešením není zde uvádět citaci celého mnohostranného ujednání, které jsme čerpali z „Průvodce k používání kontingentu mnohostranných povolení CEMT“, nýbrž nabídnout jeho podstatu a shrnutí.


Povolení CEMT

  • jsou mnohostranná povolení, udělovaná ITF-CEMT, pro mezinárodní silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, prováděnou dopravními podniky se sídlem v členském státě CEMT - mezi členskými státy CEMT a - tranzitem přes území jednoho nebo více členských států CEMT vozidly, registrovanými v členském státě CEMT

  • opravňuje držitele k mezinárodní přepravě zboží mezi dvěma nebo více zeměmi, které jsou členy Evropské konference ministrů dopravy ITF-CEMT, například nakládka v Norsku s místem určení v Rusku

  • neplatí pro přepravy mezi členským státem ITF-CEMT a třetím státem - například vozidlo, provádějící přepravu mezi Norskem (člen CEMT) a Íránem jako místem konečné vykládky (nečlenský stát CEMT) - nemůže použít povolení CEMT pro tuto přepravu

  • ITF-CEMT neopravňuje držitele k provádění přeprav mezi dvěma místy v jiném členském státě, jinými slovy kabotáži

  • vydávají se příslušným úřadem členského státu, kde je sídlo společnosti dopravce oprávněným provozovat nákladní silniční dopravu

  • vydávají se roční povolení (zelené barvy, platné na kalendářní rok (1.1. – 31.12.) a krátkodobá povolení (žluté barvy, platná 30 dní a označená „short-term licence)

  • ITF-CEMT vydává povolení členským státům bez poplatku, proto poplatky za výdej povolení CEMT dopravcům, jsou stanovené v souladu s vnitrostátními předpisy

  • některá povolení nemohou být používána na území některých členských států a tato povolení jsou za tímto účelem označena červeným razítkem - je případ některých povolení týkajících se Rakouska, Řecka, Maďarska, Itálie nebo Ruska