Vyhledat

SK: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva a nariadenie izolácie

Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby: 

  1. vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, 

  2. vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky, 

  3. vodičov nákladnej dopravy - za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky, označením miesta výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel.


Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Vodičom nákladnej dopravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk.  Celý dokument je možné vidieť na tomto odkaze: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_statna_karantena_16_4_2020.pdf

24 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

V německé silniční nákladní přepravě a autobusové dopravě roste nedostatek řidičů. Již teď mnohé firmy nejsou schopny realizovat požadované jízdy z důvodu nedostatku personálu. Oborové svazy požadují

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na říjen 2022 Německo 3. října 2022 od 00:00 do 22:00; 31. října 2022 od 00:00 do 22:00; jenom v Braniborsku, Brémach, Hamburku, Meklenbursku - Předním Pomořansku, Dol