Vyhledat

SK: Zmeny hodín na úradoch pre žiadosti o vodičské i ďalšie preukazy

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami.  Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Prevažne pre úkony nevyhnutne potrebné najmä:

 • pre ich pracovnú činnosť, 

 • zabezpečovanie životných potrieb napr. 

 • vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, 

 • zápis ťažného zariadenia, 

 • zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie.


Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru prijímajú žiadosti o vydanie:

 • občianskych preukazov

 • pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila,

 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia OP,

 • z dôvodu výmeny neelektronického OP za OP s elektronickým čipom,

 • z dôvodu zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR a

 • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši;


Poskytujú aj odblokovanie / zmenu bezpečnostného osobného kódu (BOK). Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov sa neprijímajú vôbec.

 • vodičských preukazov

 • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,

 • pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu,

 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu a

 • po zmene priezviska po sobáši;

 • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené občianske preukazy budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje. Pokuty za neplatné technické a emise kontroly policie v čase mimoriadnej sitácie neukládá.  Vodiči z povoláni majů v tomto čase únavy na úseku ADR či platnosti dokladová o kvalifikaci a zdravotní i opsychichkej spôsobilosti.