Vyhledat

Ustanovení článku 12 N561/2006 o odchýlení od minimálního odpočinku

Podle ustanovení článku 12 N561/2006, se může řidič odchýlit od minimálního odpočinku a maximálního času řízení uvedeného v článcích 6 až 9, aby mohl hledat vhodné místo zastavení.

Článek 12 však neumožňuje řidiči odchýlit se od ustanovení nařízení z důvodů známých před zahájením jízdy. Účelem ustanovení tohoto článku je umožnit řidičům reagovat na situace, které se neočekávaně vyskytnou při řízení, a znemožnit dodržování ustanovení tohoto nařízení. Znamená to situace, kdy řidič čelí mimořádným obtížím způsobeným jeho vůlí nezávislý, zjevně nevyhnutelný a nepředvídatelný. Účelem výjimky je rovněž zajistit bezpečnost osob, vozidel a nákladu a v každém případě splnit požadavek na bezpečnost silničního provozu.

Jaké z toho vyplývají povinnosti?

  • Dopravní společnost musí naplánovat řidiči trasu tak pečlivě, aby byla zaručena bezpečnost, například zvážením pravidelných dopravních zácp, povětrnostních podmínek a dostupnosti odpovídajících parkovacích míst. To znamená, že společnost musí práci organizovat tak, aby řidič byl schopen dodržovat ustanovení nařízení. Rovněž je třeba dbát na to, aby dopravci a pojišťovny splňovali požadavky na bezpečné parkování.

  • Řidič musí přesně dodržovat předpisy a nesmí se odchýlit od maximálních povolených dob řízení, pokud nenastala situace v neočekávaných výjimečných okolností nemožné splnit ustanovení nařízení bezpečnosti silničního provozu nebo bezpečnosti osob, vozidel nebo ohrožovat náklad. Pokud řidič dospěje k závěru, že je požadována odchylka od ustanovení nařízení a že to neohrožuje bezpečnost silničního provozu, musí ručně psát druh a důvod odchylky, jakmile se zastaví (v jakémkoli jazyce Společenství na Zaznamenejte list nebo na výtisk z ovládacího zařízení nebo v pracovním plánu).

Je tedy čistě na uvážení kontrolorů, aby v dané situaci u řidiče posoudili, zda je odchylka od maximálního povoleného času řízení oprávněná. Při posuzování zákonnosti odchylky na základě článku 12 musí příslušný orgán pečlivě prozkoumat všechny okolnosti jednotlivého případu.

Zejména je třeba uvést:

  • Předchozí záznamy doby řidiče, aby zjistil jeho obvyklý pracovní rozvrh a zda obecně dodržuje předepsané doby řízení a odpočinku a zda odchylka je ve skutečnosti výjimkou.

  • Odchylka od maximálních povolených časů řízení nesmí být pravidelná. Odchylka musí být způsobena výjimečnými okolnostmi, jako jsou velké dopravní nehody, extrémní povětrnostní podmínky, odklony dopravy, nedostatek parkovacích míst. Tento seznam možných výjimečných okolností není vyčerpávající. Posouzení individuálního případu je založeno na zásadě, že důvod možné odchylky od maximálních povolených časů řízení nesmí být znám předem a nesmí být ani předvídatelný.

  • Je třeba dodržovat maximální povolené denní a týdenní doby řízení. Řidič by neměl mít možnost šetřit čas překročením povolených časů řízení při hledání parkovacího místa.

  • Odchylka od předpisů o době řízení nesmí vést ke snížení předepsaných přestávek a doby denního a týdenního odpočinku.71 zobrazení0 komentářů

Související příspěvky

Zobrazit vše

Kalendář zákazů jízdy pro svátky na prosinec 2022 Německo 25.12.2022 a 26.12.2022 od 00:00 do 22:00 1.1.2023 od 00:00 do 22:00 Francie od 24.12.2022 22:00 do 25.12.2022 22:00 od 25.12.2022 22:00 do 26