Vyhledat

Vyjádření Evropské komise - prošlé karty do DGT, porušování Nařízení 561/2006

Evropská komise rozšířila doporučení které členským státům EU doporučuje, jak zacházet s kartami řidičů za současných výjimečných okolností COVID-19.

EK uznává, že právní předpisy neobsahují pokyny, jak této situaci právně čelit. Vydané směrnice:


  • Nařízení (ES) 561/2006 - pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu,

  • Směrnice 2002/15 - o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě,

  • Nařízení (EU) 165/2014 - nařízení o tachografech,


neobsahují právní základ, který by zmocňoval Komisi povoloval odchýlit se od lhůt obsažených v právních předpisech. 

Komise je však oprávněna zohlednit mimořádné okolnosti, kterým jsou členské státy během současné krize vystaveny a do úpravy zasáhnout. Útvary Komise proto doporučují opatření členským státům EU přihlédnout s ohledem na současnou krizi, což je v dané situaci nezbytné, a to jak z hlediska věcného, tak časového.

Doporučení pro členské státy zní:

  • dodat novou kartu co nejdříve po obdržení žádosti, to je s maximální přiměřenou lhůtou do 45 dnů od přijetí žádosti.

  • Vnitrostátní kontrolní orgány by při provádění kontrol nad dodržováním nařízení režimu řidičů a tachografech, měly přihlížet k současným výjimečným okolnostem.